BURSE an școlar 2022-2023

TERMEN PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR: 30 SEPTEMBRIE 2022

EXTRAS DIN O.M.E. nr. 5379/07.09.2022

BURSELE DE PERFORMANŢĂ se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educaţiei pentru competiţiile internaţionale;

c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de Ministerul Educaţiei;

d) au obţinut locurile I, II sau III la competiţiile sportive internaţionale la care participă loturile naţionale ale României. Bursele de performanţă se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele.

Prin excepție de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și professional, bursa de performanță se acordă începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar. Pot primi bursa doar elevii promovaţi la toate disciplinele, la finalul cursurilor din anul școlar anterior. Bursele de performanţă se acordă elevilor pe baza rezultatelor obţinute, atestate , respectiv prin copii certificate conform cu originalul, învăţământ, de pe diplomele obţinute la competiţii, prin documente şcolare la nivelul unităţii de LA PROPUNEREA DIRIGINTELUI.

Dirigintele transmite: lista elevilor care beneficiază de bursa de performanță şi documentele depuse de elevi.

BURSELE DE MERIT

Condiții de acordare :

a. au obţinut media anuală generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 20 absenţe nemotivate în anul şcolar anterior, cu excepţia elevilor din clasa a IX-a;

b. au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 9,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a,

c. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene/zonale în cazul învățământului vocațional de artă ale competiţiilor şcolare naţionale organizate de ME;

d. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de ME.

Pot primi bursa doar elevii promovaţi. la toate disciplinele, la finalul cursurilor din anul școlar anterior. Bursele de merit obţinute în baza prevederilor lit. a)-d) se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obţinut rezultatele. Prin excepție de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, bursa de merit se acordă începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar. BURSELE DE MERIT se acordă elevilor pe baza rezultatelor obţinute conform prevederilor lit. a), b), c), d), atestate prin documente şcolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unităţii de învăţământ, de pe diplomele obţinute la competiţii, LA PROPUNEREA DIRIGINTELUI.

Dirigintele transmite: lista elevilor care beneficiază de bursa de merit şi documentele depuse de elevi.

BURSA DE STUDIU

Condiții de acordare:

 venitul mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii să nu depășească suma de 1524 lei

 media anuală generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absenţe nemotivate în anul şcolar anterior (cu excepția elevilor din clasa a V-a și a IX-a)

au obținut în clasa a IV-a, calificativul foarte bine la toate disciplinele de studiu și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a V-a  media de admitere în învățământul liceal de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 20 absenţe nemotivate absenţe nemotivate în anul şcolar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a; La stabilirea venitului medi u net lunar pe membru de familie se iau în cal cul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei , incl usiv alocaţia complementară pentru copi i .

Elevii majori sau părinții vor depune la comisia de burse următoarele do cumente :

1. cerere

2. copie a certificatului de naştere și a actului de identitate al elevului.

3. copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei.

4. acte doveditoare, în original privind veniturile nete ale tuturor membrilor familiei:

 adeverinţe cu veniturile nete realizate pe ultimele 3 luni (IUNIE, IULIE, AUGUST 2022: plafonul maxim la acordarea burselor de studiu să nu depășească 1524 l ei/membru de familie/ lună );

 adeverință venit (ANAF) pentru părinţi şi pentru cei care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu sunt elevi/studenţi de la Administrația Financiară, adeverință primărie din care să rezulte deţinerea sau nu de terenuri agricole în zonele colinare, de şes, montane (nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 mp în zonele montane);

 talon cu alocaţia suplimentară pentru copii; 5. declarație notarială pentru părinţi şi pentru cei care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu sunt elevi/studenţi 6. adeverință de la ceilalți frați cu mențiunea că a u beneficiat sau nu de bursă și cuantumul acesteia.

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL (venituri mici, orfani, medicale)

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.

a) BURSA VENITURI MICI

Condi ții de acordare :

 venitul net lunar să nu depășească suma de 762 lei/membru de familie/lună;

Documente necesare:

1. cerere

2. copie a certificatului de naştere al elevului.

3. copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei.

4. acte doveditoare, în original privind veniturile membrilor familiei:  adeverinţe cu veniturile nete realizate pe ultimele 12 luni (septembrie 2021 – august 2022): plafonul maxim la acordare a burselor sociale este de 762 lei/membru de familie/lună);  adeverinţe venit ANAF pentru părinţi şi pentru cei care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu sunt elevi/studenţi, adeverință primărie din care să rezulte deţinerea sau nu de terenuri agricole în zonele colinare, de şes, montane (nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 mp în zonele montane);  talon cu alocaţia suplimentară pentru copii;

5. declaraţie notarială pentru părinţi şi pentru cei care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu sunt elevi/studenţi.

6. adeverință de la ceilalți frați cu mențiunea că au beneficiat sau nu de bursă și cuantumul acesteia.

b) ELEVI ORFANI SAU CRESCUŢI DE UN SINGUR PĂRINTE SAU ELEVI ABANDONAŢI DE PĂRINŢI ASUPRA CĂRORA A FOST INSTITUITĂ O MĂSURĂ DE PROTECŢIE SOCIALĂ;

Documente necesare:

1. cerere

2. copie a certificatului de naştere al elevului

3. copie după certificatul de deces al părintelui

4. alte documente justificative

c) ELEVI CARE AU DEFICIENŢE / AFECTĂRI FUNCŢIONALE PRODUSE DE BOLI, TULBURĂRI SAU AFECŢIUNI ALE STRUCTURILOR ŞI FUNCŢIILOR ORGANISMULUI, STRUCTURATE TIPOLOGIC CONF OMS NR. 1306/1883/2016 1. cerere

2. copie a certificatului de naştere al elevului.

3. certificat medical format A5 eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/ medicul de la cabinetul școlar.

4. copie carte identitate părinte

BURSA DE AJUTOR SOCIAL se poate acorda OCAZIONAL, o dată pe an

Condiții de acordare :

 venitul net lunar să nu depășească suma de 1143 lei/membru de familie/lună; La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia complementară pentru copii;

Documente necesare:

1. cerere

2. copie a certificatului de naştere al elevului.

3. copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei.

4. acte doveditoare, în original privind veniturile membrilor familiei:  adeverinţe cu veniturile nete realizate pe ultimele 12 luni (septembrie 2021 – august 2022): plafonul maxim la acordarea burselor sociale este de 1143 lei / membru de familie/lună );

 adeverinţe venit (ANAF) pentru părinţi şi pentru cei care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu sunt elevi/studenţi, adeverință primărie din care să rezulte deţinerea sau nu de terenuri agricole în zonele colinare, de şes, montane (nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 mp în zonele montane);

 talon cu alocaţia suplimenta ră pentru copii; 5. declaraţie notarială pentru părinţi şi pentru cei care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu sunt elevi/studenţi. 6. adeverință de la ceilalți frați cu mențiunea că a u beneficiat sau nu de bursă și cuantumul acesteia.

NOTĂ:  Termen de depunere a dosarelor: 9 – 30 septembrie 2022

 Nu se primesc dosare incomplete şi/sau după expirarea termenului de depunere!!!

Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *